Tuesday, March 20, 2012

Eleonore Eriksson - därför kandiderar jag till förbundssekreterare

2008 tog jag ett beslut som kom att förändra mitt liv radikalt. Jag tog steget in i socialdemokratin och S-studenter, en rörelse som på så många sätt har berikat och utvecklat mig som person. Efter att nyligen ha avgått som ordförande för SSK känner jag mig redo för nästa utmaning - jag har mer att ge och framför allt mer att ge tillbaka till rörelsen som har betytt så mycket för mig. Därför kandiderar jag nu till förbundssekreterare.

Sedan ett år arbetar jag som andre vice ordförande på Stockholms universitets studentkår med ansvar för påverkansfrågor. Här arbetsleder jag ett team på sex personer som arbetar med allt från jämlikhet till arbetsmarknad. Detta innebär naturligtvis att utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Mitt främsta fokus inom S-studenters verksamheter på förbundsnivå har varit Burmautskottet och dess projektverksamhet och framför allt rollen som ekonomiskt ansvarig. Under förra året var jag aktiv i den projektgrupp som ansvarade för Almedalsveckan och tidigare år har jag tillsammans med förbundsstyrelsen ansvarat för förbundets medverkan under Pride. Under det senaste året har jag haft det fina och viktiga uppdraget som ordförande för SSK i Stockholm.

Förbundssekreterarens huvuduppgift är att ansvara för organisationens verksamhet. Jag vill med detta inlägg ge en bild av hur jag ser på S-studenter samt beskriva några av de områden jag vill prioritera under nästa år.

S-studenter vilar på flera traditioner och har flera syften. Vi ska representera arbetarrörelsen i den akademiska världen och föra in den akademiska diskussionen i arbetarrörelsen samt profilera oss i idédebatten. Samtidigt ska vi organisera det socialdemokratiska kårarbetet och föra studenternas intressen i Socialdemokraterna. Jag vill att vi ska ha en balans mellan våra delar och låta klubbarna utveckla de sidor som de själva vill och att alla klubbars verksamhet ska få plats i förbundet. Vi är knappast för stora idag.

En jämställd organisation

Det är på tiden att vi höjer ribban i vårt jämställdhetsarbete, både internt och externt. I debatten om jämställdhet måste S-studenter gå i bräschen och stå upp för en individualiserad föräldraförsäkring, reformer som bidrar till en jämställd arbetsmarknad och vara en tydlig feministisk röst. Tydligheten ska inte bara gälla gentemot högern, utan också gentemot partiet när ambitionen på jämställdhetsområdet sviktar.

I förbundet måste vi jobba för en jämställd organisation, både på ett nationellt plan och ute i klubbarna. Det är min mening att den teoretiska kunskapen många gånger finns men att de praktiska verktygen ibland kan vara svåra att finna. Jag tycker att en ledarskapsutbildning endast för kvinnor är ett fantastiskt första steg i att få kvinnor att känna sig mer trygga i ledande positioner. Jag tycker också att vi ska fortsätta arbeta med separatistiska inslag under våra konferenser, men vi måste också se till att fylla dem med innehåll. Vi måste också bli bättre på att följa upp de jämställdhetssatsningar vi gör. En ledarskapsutbildning behöver inte stanna vid att vara en utbildning – den kan också utvecklas och bli startskottet till nätverk, mentorskapsprogram eller likande. Som förbundssekreterare vill jag arbeta för att öka jämställdheten inom organisationen. Vi måste visa både i ord och handling att vi är ett feministiskt förbund.

Demokratiska processer i fokus

Om jag blir vald till förbundssekreterare så ska jag göra mitt yttersta för att vi tillsammans fördjupar och breddar interndemokratin. För att en organisation ska växa kräver det att människor i den får växa. Människor växer genom att själva få ta ansvar, när människorna i en organisation växer så växer också organisationen. Jag är en lagspelare, jag tror på att delegera och på att låta andra vara med och ta ansvar. Ledarskap handlar inte om att bestämma utan att faktiskt våga låta andra vara med och fatta besluten, att visa på en demokratisk väg.

Vi har varit föregångare för andra S-organisationer, exempelvis med att sträva efter en jämn könsfördelning och genom att försöka få fler att komma till tals innan beslut fattas, t.ex. genom att vi har åsiktstorg för att få de som är mindre mötesvana att kunna påverka och göra sin röst hörd. Jag vill att S-studenter arbetar vidare i denna tradition, jag vill att organisationen ska anstränga sig för att lyssna extra på de som inte hörs så tydligt. Att vi ska se över hur vi formar vår organisation med vetskapen i bakhuvudet att varje val kring utformandet av organisationen som vi gör också är ett val kring vilka människor vi väljer att släppa fram i den. Alla är inte jättebekväma med att stå i en talarstol, då är t.ex. åsiktstorg ett bra komplement. De som är vana vid att ta för sig hörs tydligare i klubbarna, då gäller det att vi är lyhörda och försöker få fler delaktiga i samtalet – genom att ha talarrundor och aktivt uppmuntra fler att delta. För att få fler delaktiga i S-studenter är förankringen i klubbarna jätteviktig. Jag vill att förbundet tillsammans med klubbarna diskuterar hur en bra interndemokratisk kultur ska se ut. Ledorden måste vara delaktighet, öppenhet, respekt och förankring.

Siktet inställt på partikongress och partiprogram

Ett av årets fokus kommer självklart att vara den stundande partikongressen och partiprogrammet. När partiprogrammet kommer ut på remiss under hösten måste S-studenter vara aktiva i debatten.

Vi måste i ett tidigt skede identifiera de frågor som vi vill driva på för att vara strategiska i vår planering. Om vi ska lyckas driva igenom våra frågor måste vi vara välförankrade i oss själva så att vi kan fokusera på att driva frågorna på en bred front i landet. När alla våra klubbar samordnar sig och försöker synas kommer vi att höras på riktigt. Förutom att vara aktiva i press och media är det minst lika viktigt att arbeta med förankring i våra arbetarekommuner och påverka partiet lokalt.

Idag skiljer det sig stort åt mellan klubbarnas relationer till partiorganisationen. Jag tror att vi behöver något forum för erfarenhetsutbyte i hur vi kan arbeta gentemot partiorganisationen mellan klubbarna. Det kan handla om träffar, e-postlistor eller någon annan form av aktivt nätverksbyggande.

Medlemmar som växer genom utbildning och bildning

Förutsättningen för att vi ska kunna växa som människor och demokratiska medborgare är att vi har en bra utbildning och bildning. Kursverksamheten är en av förbundets viktigaste verksamheter och jag vill, om jag blir vald, prioritera den under min mandattid. Kursverksamheten bör tilltala så många medlemmar som möjligt, och därför måste vi se till att ha en bra bredd på våra teman. Självklart ska hela kursverksamheten också genomsyras av ett jämställdhetsarbete.

S-studenter har en unik position i samhället. Vi är en partipolitisk organisation med starka kopplingar till den högre utbildningen. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på denna position, både för att skapa relationer in i akademin men också för att våra medlemmar alltid ska känna att våra utbildningar ligger i forskningens framkant. När vi bjuder in föreläsare är det lätt att bara ta de kända namnen, men jag tror att det finns många spetskompetenser inom forskningen som vi kan lyfta in och ta till oss erfarenheter av. Håller vi en hög kvalitet så ökar också statusen på både organisationen och vår utbildningsverksamhet.

Vi måste också bli bättre på att ta tillvara på våra medlemmars kunskaper. Här handlar det också om att lyssna på de som kanske inte alltid hörs högst eller är de som är de mest aktiva.

Socialdemokratiska studentförbundet är bra på att formulera vår politik med avstamp i forskning. För att fortsätta med det måste vi knyta forskningen nära oss, det gör vi bland annat genom att fördjupa vårt engagemang med forskarnätverket.

En organisation som vilar på stabil ekonomisk grund

En huvudfråga för året måste vara att tillgodose en stabil ekonomi. Förbundet har i dag ganska knappa resurser i förhållande till vårat uppdrag. Jag vill jobba för utökande anslag och alternativa resurser. Om arbetarrörelsen argumenterar för en starkare närvaro på högskolorna måste också våra resurser utökas. Vidare vill jag titta på möjligheten till att låta partidistrikten finansiera delar av vår verksamhet. Jag vill även pröva idén om att ta in praktikanter. Jag tror att detta gynnar båda parter. Förbundet får fler resurser till sitt förfogande och samtidigt kan en student föra arbetslivserfarenhet till sitt CV.

Perspektiv världen

Jag tror att vi kan utveckla och fördjupa vårt internationella fokus. Det finns ett stort intresse för EU-frågor som jag tror bäst kanaliseras i vårt EU-politiska nätverk och genom vår representation i bland annat ECOSY. Här handlar det om att skapa en stabil grund inför Europarlamentsvalet 2014 samt utveckla vår idébildning om Europafrågor. Men vårt internationella engagemang slutar givetvis inte vid Europas gränser. Jag började själv mitt engagemang i förbundets Burmautskott och har varit aktiv under många år. Det är ingen hemlighet att jag speciellt vurmar för internationella frågor och jag ser fram emot att förbundet redan nu arbetar för ytterligare ett internationellt projekt.

Avslutningsvis

Jag hoppas att detta ger er en bild av hur jag hoppas utveckla posten som förbundssekreterare och förbundet i dess helhet. Jag tror att mitt tidigare engagemang både på klubb- och förbundsnivå tillsammans med mina arbetslivserfarenheter har gett mig de verktyg som krävs för att tillgodose förbundets behov och möjligheter. Jag vill ta ett helhetsgrepp på förbundets verksamhet och leda arbetet framåt tillsammans med klubbarna i förbundet.

Wednesday, May 25, 2011

100 000 nya bostäder - och hur många till unga stockholmare?

I början av veckan kom Stadshushögerns utspel om 100 000 nya bostäder fram till 2030. Det vill säga, 1000 nya bostäder om året. Det är bra, men frågan är om det hjälper de som har det tuffast på Stockholms bostadsmarknad?

Om detta skrev först SSU Stockholms ordförande Emilia Bjuggren, sen SSK:s ordförande Eleonore Eriksson och idag Oscar Lavelid och Lina Glans från SSCO. Läs och fortsätt debatten. Det behövs.

Friday, April 29, 2011

Eleonore Eriksson och Emilia Bjuggren debatterar bostadskrisen i Stockholm

De senaste dagarna har Stockholms bostadskris debatterats flitigt på Newsmill. Igår skrev SSU Stockholms kloka ordförande Emilia Bjuggren ett skarpt inlägg mot marknadshyror och för en offensiv bostadspolitk. SSK:s egen eminenta ordförande Eleonore Eriksson skrev om studentbostadskrisen och varför det är viktigt inte bara för Stockholm studenter utan för alla stockholmare att den löses.

Läs och begrunda, och fortsätt debatten!

Tuesday, March 1, 2011

Elin Molin ger svar på tal om kvotering

Vår systerklubb i Stockholm, Socialdemokratiska ekonomklubben (SEK) på Handelshögskolan, har en grym ordförande som heter Elin Molin. Idag ger hon svar på tal till Jessica Rosencrantzs (M) artikel om kvotering av bolagsstyrelser. Ett riktigt bra svar. Läs det. :-)

Fackförbundet för chefer, Ledarna, svarar också på Rosencrantzs artikel.

Sunday, February 27, 2011

Ny Styrelse

Hej
Jag heter Gabriela Saavedra och har lite nytt att berätta!
Det är så att vid SSK:s Årsmöte den 22 februari så röstades det fram en ny styrelse som ska föra klubben framåt det kommande året. Den nya styrelsen består av:
Ordförande: Eleonore Eriksson
Kassör: Gabriela Saavedra (jag)
Studieledare: Jesper Finn
Gustav Jansson
Emil Johansson
Emilia Wikström Melin
Felix Antman Debels

Vi tackar alla så mycket för förtoendet från klubben och ser verkligen fram emot det här året! Så se till att följa bloggen då vi ska se till att få igången rejält.

Detta var bara en lite presentation men det kommer snart mer, så ha det bra så ses vi!

mvh
Gabriela Saavedra

Friday, February 4, 2011

10 unga till S-kongressen - Här är jag!

Du vet när det är match och ett fotbollslag ligger under med flera mål. Då händer det lätt att laget backar hemåt och passar i sidled. Där befinner sig socialdemokratin idag. Jag brukar ogilla sportmetaforer i politiken men när jag hörde Eva Ernman, fd fotbollsspelare och professor i statsvetenskap, likna vårt partis tillstånd vid det osäkra fotbollslaget kände jag att det var en träffande beskrivning. Vi vet alla att det inte går särskilt bra just nu. Vi vill att någon eller några ska kliva fram och visa vägen, men vi vågar inte riktigt lita på vår egen förmåga. Ändå är det just det vi måste göra, lita på vår egen analys, på reformismens möjligheter och socialdemokratins kraft.


Om jag ska nämna en politisk hjärtefråga idag så är det Den Stora Frågan om socialdemokratins framtid. Det borde vara alla socialdemokraters hjärtefråga just nu. Ingen annan kommer att fixa den där framtiden åt oss. I den hjärtefrågan ligger förstås en mängd olika saker, jag tänker nämna tre:

- Politik och organisation hör ihop. Om vi nu menar allvar med att demokrati är det bästa sättet att styra ett land och ett parti så måste vi ge det demokratiska samtalet och de demokratiska processerna utrymme. Det handlar förstås delvis om nomineringsprocesser och val men främst om att skapa en organisation där människor från olika delar av vår rörelse möts, samtalar med och känner tillit till varandra. Det borde vara enkelt, men plattformarna finns inte i tillräcklig utsträckning idag. Av det lider både politiken och tilliten.

- Skolverket kom nyligen med en rapport som säger att det fria skolvalet ökar segregationen. Samtidigt gillar människor att de kan få välja och välja bort. Här, och på flera andra områden, står vår jämlikhetssträvan i motsats till valfriheten i den tappning vi känner den. Att hitta en socialdemokratisk modell för att lösa den motsättningen kommer att vara svårt och kräva en uppriktig och modig debatt, men det är lösningar vi måste våga finna.

- Tror Socialdemokraterna på full sysselsättning? Frågan förtjänar ett uppriktigt svar. Vi talade om jobb i valrörelsen men samtidigt hade vi inte en politik som hade löst sysselsättningsfråga. Strukturarbetslösheten ökar stabilt och det skadar samhället. Jag tror att de flesta av oss är eniga om att full sysselsättning och goda arbeten är den grund vi måste stå på när vi utvecklar och bygger ut välfärdssektor och goda försäkringssystem. Ska vi kunna presentera en trovärdig färdriktning mot det jämlika samhället måste vi ha en strategi för full sysselsättning, en strategi vi kan tro på.

Jag heter Catharina Ullström, är 26 år gammal, bor i Hökarängen och kommer ursprungligen från Värmland. Jag sitter i förbundsstyrelsen för S-studenter med ansvar för feminism och jämställdhet. Jag har också fått möjligheten att sitta i Kriskommissionens grupp för politisk analys samt i valanalysgruppen för Stockholm 2010, två parallella processer som under hösten gett mig möjlighet att analysera och tänka mycket kring både varför Socialdemokraterna är i kris och hur vi borde gå vidare.

Tio unga till S-kongressen!

Nu är det dags för Socialdemokraterna i Stockholm att välja kongressombud till partiets extrakongress. Som Stockholmstidningen tidigare rapporterat är vi några unga föreningar i Stockholm som gått samman för att få en yngre kongressdelegation än senast. Dels för att vi senast hade en medelålder på 54,5 år, men också för att sätta ner foten och säga att vi som är yngre också bryr oss väldigt mycket om vårt parti och vill vara med och forma socialdemokratins framtid. Vi (SSK) har tillsammans med Unga Södersossar, Rebella, SSU, Akademikersossarna och Hbt-S sammanställt en 10-lista med tio unga namn som vi vill se representera S i Sthlm på kongressen. SSK:s namn på den listan är undertecknad. ;-) Min lite längre presentation av mig själv och framförallt min syn på socialdemokratins utmaningar kan du läsa här. Den lite kortare presentationen av detsamma finns här.

Våra 10 namn:

Emilia Bjuggren -SSU
Salar Rashid – SSU
Emma Lindqvist – SSU
Robert Johansson – SSU
Linnea Björnstam - Rebella
Kristina Persdotter - Rebella
Nicholas Smidhagen – Akademikersossarna
Jerry Adbo – HBT-sossarna
Catharina Ullström - S-studenter
Erik Arroy – Södersossarna

Kryssa ungt och nytt till kongressen!