Friday, October 30, 2009

Innehållsförteckning av boken " 10 tals programmet "
Efter att ha läst innehållsförteckning märks det att det är ett mycket seriöst projekt.

Följande kapitel är med i boken:

1. Socialdemokratin
2. Arbete
3. Kultur
4. Tid
5. Klimat och energi
6. Stadspolitik
7. Internationell politik
8. Välfärdens principer
9. Utbildning och bildning
10. Socialförsäkringar och folkhälsa
11. Ekonomisk politik


""Vi som skrivit denna bok är socialdemokratiska studenter. Vi skriver för att försöka förstå den tid vi lever i. Vi känner ingen nostalgi över svunna tider eller beröringsskräck med gamla spöken - däremot en längtan efter ett politiskt sammanhang som kan hjälpa till att göra världen bättre. Vi tror att socialdemokratin behövs, att jämlikheten behövs. Vi tror att stressen, skövlingen och marknadens primat gör världen ohållbar och att politiken därför måste återta sin plats i samhällsutvecklingens mitt."
"
Kajsa BorgnäsAlltså fokuspunkten verkar handla om jämlikheten. Gamla förslag är i sig i inga problem, om det går att använda för att göra samhället bättre- alltså mera jämlikt. I min kommande B- uppsats kommer jag i slutdiskussionen argumentera för att Socialdemokratin har ett utilitaristiskt synsätt, vilket innebär maximal lycka för maximalt många. I de partiprogram 1960-2001 är det mycket tydligt att Socialdemokratin menar att fåtalets makt måste minskas till gagn för flertalet. Detta är att till skillnad mot liberala och konservativa tänkare inte anse att äganderätten är helig, för att göra samhället strävar alltså Socialdemokratin att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan olika grupper i samhället.

Tydligast på denna punkt är faktiskt 1960 tals programmet ( enligt mig) som i sin inledande passage argumenterar för att fåtalets makt och resurser måste spridas på flertalet. 1960 talet skriver också att Socialdemokratin inte är emot skillnader i materiell hänsyn om detta grundar sig på eget arbete. Problemet är ojämlikhet som handlar om ärvda privilegier av olika slag. 1960 tals programmet är också mycket tydligt när det gäller att jämlikheten och friheten är beroende av varandra, de är inte varandras motsats som i den liberala tankesfären. 1960 tals programmet argumenterar för att friheten finns i jämlikheten, eftersom att frihet för flertalet istället för fåtalet innebär en ökad frihet för de flesta.

Socialdemokratin handlar enligt mig om att befria människor genom att öka den individuella friheten. Denna individuella frihet kan bara finnas genom att maximera friheten ur det kollektiva synsättet.
Problemet med den "liberala" Kantska etiken, vilket utgår inte ifrån handlingarnas resultat utan handlingen i sig, innebär att äganderätten som helig princip.

Om man som Kantian sätter upp maximet att ägandet är heligt och aldrig får röras, skapas det samhällssystem där det aldrig kan ske utjämning mellan grupper.
Nu är det visserligen inte så att en Kantian behöver sätta upp moralmaximer som handlar om att äganderätten är helig, en Kantian kan likväl skapa moraliska maximer som grundar sig på Utilitarismens maximera lyckan för maximalt många. Jag har dock en känsla av att de flesta som anser det Kantska etiska systemet vara överlägsen anser att äganderätten är helig och inte får röras.


Hur som helst är Socialdemokratin enligt mig en tydlig utilitaristisk rörelse vilket handlar om att skapa så jämlika förutsättningar som möjligt för att på så sätt motverka de skillnader i olika typer av makt som individer kan ha. Eftersom att Socialdemokratin vill befria människans bojor, är Socialdemokratin till syvene och sist en frihetsrörelse som ser hela samhället som en enhet, istället för människan stående utanför samhällets kollektiva liv.

Inom kort kommer en analys av 1. Socialdemokratin.

( Nu estetik föreläsningar, 10 års jubileum på Södertörns Högskola...)

No comments: