Sunday, November 15, 2009

Vad socialdemokratin vill

Vet inte om jag kan uttrycka det bättre än den gamla inledningen av Wigforss ursprunglingen formulerad till 1944 års partiprogram.

"Socialdemokratins mål är att så omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation, att bestämmanderätten över produktionen lägges i hela folkets händer, flertalet frigöres från beroende av ett mindretal kapitalägare och den på ekonomiska klasser byggda sam-
hällsordningen lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande medborgare."

Formuleringen i 1990 års partiprogram är dock nästan ännu finare.


"Vad socialdemokratin vill

Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd
samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor. Denna den demokratiska socialismens samhällsuppfattning är ut-
tryck för viljan att förverkliga ideerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. Dessa ideer har tagits i arv från tidigare kulturtraditioner. De har omformats av nya erfarenheter och ständigt skänkt styrka åt strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv. Sina djupaste rötter har socialdemokratins ideer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.

-------------------

Idag diskuterar S-studenter blandekonomin på sin kurs om kapitalism. Det blir nog intressant. Ser fram emot en tid när vi kanske vågar sätta socialism i rubriken för en kurs.

För er som inte kan vara med på seminiariet finns en intressant text om funktionssocialismens blinda fläck av Fredrik Jansson som jag hittade på tvärdrags sida.

No comments: